Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2003-04-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-09-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23.

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2023-01-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest redaktor strony www podinspektor Bożena Buczkowska - naczelnik Wydziału Ogólnego Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Adres poczty elektronicznej bozena.buczkowska@bg.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 75 282 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • określenie dogodnego, odpowiedniego sposobu przedstawienia informacji, która okazała się niedostępna,
 • dane do kontaktu.

Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury osoba, której nie zapewniono dostępu do informacji cyfrowej może także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące wszystkich budynków KPP w Inowrocławiu i jednostek podległych

Do budynków i dostępnych dla interesantów pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu oraz podległych komisariatów Policji i Posterunku Policji w Złotnikach Kujawskich można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W okolicach budynków nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Poruszanie się w budynkach Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu i jednostek terenowych możliwe jest wyłącznie w obecności policjanta lub pracownika komendy.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do zakładki w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu: "Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami - Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących".

Dodatkowe informacje o możliwości skorzystania z usług w jednostkach Policji uzyskasz na stronie Policja e-usługi.

Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, w której interesanci mogą załatwić swoją sprawę, znajduje się przy ulicy Toruńskiej 13-15 w Inowrocławiu. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku, po lewej stronie od wejścia głównego.
Do budynku wchodzi się przez drzwi otwierane automatycznie, bez przeszkód architektonicznych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na poziom parteru prowadzą schody, jednak można tam wjechać windą. Aby skorzystać z windy w przypadku braku pracownika recepcji należy powiadomić o tym dyżurnego, korzystając z domofonu znajdującego się na zewnątrz po lewej stronie drzwi automatycznych. Informacja ta umieszczona jest na windzie.
Po prawej stronie od wejścia, w holu głównym, znajduje się recepcja, po lewej okienko zastępcy dyżurnego jednostki. Pracownik recepcji obsługuje interesantów w godzinach 7:00-15:00. W pozostałych godzinach należy zwrócić się do dyżurnego jednostki. W komendzie pracują osoby posiadające przeszkolenie w zakresie komunikowania się z osobami głuchoniewidomymi (SKOGN).
Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesantów odbiera z recepcji policjant lub pracownik Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu i w obecności osoby wprowadzającej interesanci poruszają się po terenie komendy. Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest kontrolą dostępu. Poruszanie się po budynku komendy wymaga pokonania schodów. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim obsługiwane są w pomieszczeniu obsługi interesantów, które znajduje się bezpośrednio przy recepcji.
Interesanci mogą korzystać z toalet znajdujących się w budynkach komendy. Przy recepcji znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, na parkingu od ulicy Toruńskiej, wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Komisariat Policji w Gniewkowie

Siedziba Komisariatu Policji w Gniewkowie  znajduje się przy ulicy Piasta 7 i oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku, zawierającą nazwę ulicy i numer posesji. Przed posesją znajduje się parking dla interesantów.
Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może wjechać na poziom, na którym znajdują się drzwi wejściowe do budynku, korzystając z zewnętrznej windy osobowej. Drzwi do budynku wyposażone są w wideodomofon. Po dostaniu się na poziom tak zwanego wysokiego parteru, czynności służbowe mogą być wykonywane w specjalnym pomieszczeniu do obsługi interesantów. Na tym poziomie budynku znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Interesanci odbierani są sprzed wejścia do komisariatu i poruszają się po obiekcie wyłącznie w obecności policjanta lub pracownika komisariatu. Poruszanie się po budynku komisariatu wymaga pokonania schodów.
Komisariat Policji w Gniewkowie nie jest jednostką całodobową. W przypadku nieobecności policjantów należy skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu pod numerem telefonu 47 75 282 10, 112 lub 997.

Komisariat Policji w Janikowie

Siedziba Komisariatu Policji w Janikowie znajduje się przy ulicy Przemysłowej 6, w budynku należącym do Urzędu Miasta i Gminy Janikowo. Interesanci mogą skorzystać z parkingu Urzędu Miasta i Gminy.
Przeszkody architektoniczne uniemożliwiają osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim wjazd do komisariatu. Czynności z udziałem takiej osoby mogą być wykonywane w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Janikowo, która znajduje się w innej części budynku. Interesanci poruszają się po obiekcie wyłącznie w obecności policjanta lub pracownika komisariatu. Po pokonaniu schodów zewnętrznych, prowadzących na tak zwany wysoki parter, poruszanie się po pomieszczeniach komisariatu odbywa się na jednym poziomie.
Komisariat Policji w Janikowie nie jest jednostką całodobową. W przypadku nieobecności policjantów należy skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, pod numerem telefonu 47 75 282 10, 112 lub 997.

Komisariat Policji w Kruszwicy

Siedziba Komisariatu Policji w Kruszwicy znajduje się przy ulicy Niepodległości 47. Przed posesją znajduje się parking dla interesantów.
Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może wjechać do wnętrza budynku pokonując jedynie próg drzwiowy. Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami oraz pomieszczenie do obsługi interesantów.
Interesanci poruszają się po obiekcie wyłącznie w obecności policjanta lub pracownika komisariatu. Poruszanie się po pomieszczeniach komisariatu wymaga pokonania schodów.
Komisariat Policji w Kruszwicy nie jest jednostką całodobową. W przypadku nieobecności policjantów należy skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu pod numerem telefonu 47 75 282 10, 112 lub 997.

Komisariat Policji w Pakości

Siedziba Komisariatu Policji w Pakości znajduje się przy ulicy Barcińskiej 1. Interesanci mogą korzystać z parkingu należącego do Urzędu Miasta i Gminy w Pakości.
Bariery architektoniczne uniemożliwiają osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim wjazd do komisariatu. Istnieje możliwość skorzystania z podjazdu mobilnego (schodołazu), którym dysponuje Urząd Miasta i Gminy w Pakości.
Interesanci poruszają się po obiekcie wyłącznie w obecności policjanta lub pracownika komisariatu. Po pokonaniu schodów zewnętrznych, prowadzących na tak zwany wysoki parter, poruszanie się po pomieszczeniach komisariatu wymaga pokonania schodów.
Komisariat Policji w Pakości nie jest jednostką całodobową. W przypadku nieobecności policjantów należy skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu pod numerem telefonu 47 75 282 10, 112 lub 997.

Posterunek Policji w Złotnikach Kujawskich

Siedziba Posterunku Policji w Złotnikach Kujawskich znajduje się przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 4, w budynku należącym do Urzędu Gminy Złotniki Kujawskie. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking gminny.
Przeszkody architektoniczne uniemożliwiają osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim wjazd do posterunku. Wobec powyższego czynności z udziałem osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim mogą być wykonywane w znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie z posterunkiem, siedzibie Urzędu Gminy Złotniki Kujawskie.
Interesanci poruszają się po obiekcie wyłącznie w obecności policjanta lub pracownika posterunku. Po pokonaniu schodów zewnętrznych, prowadzących na tak zwany wysoki parter, poruszanie się po pomieszczeniach posterunku odbywa się na jednym poziomie.
Posterunek Policji w Złotnikach Kujawskich nie jest całodobowy. W przypadku nieobecności policjantów należy skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, pod numerem telefonu 47 75 282 10, 112 lub 997.

Powrót na górę strony