Informacja dla organizatorów imprez, które wymagają korzystania z dróg

Informacja dla organizatorów imprez, które wymagają korzystania z dróg

Data publikacji 18.09.2015

INFORMACJA

 

dla osób i instytucji organizujących zawody sportowe, rajdy, wyścigi i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny.

I. Organizator imprezy zobowiązany jest do wystąpienia z pisemnym wnioskiem do organu zarządzającego ruchem na drodze o wydanie zezwolenia co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Organami zarządzającymi ruchem na drogach w zależności od kategorii w powiecie inowrocławskim są:

- na drogach gminnych i powiatowych całego powiatu – Starosta Inowrocławski,

- na drogach wojewódzkich – Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego,

- na drogach krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

II. Jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom to organem właściwym do wydania zezwolenia jest:

- w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii,

- w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

III. Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy organ zarządzający ruchem wydaje co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

IV. WYMOGI FORMALNE JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WNIOSEK ORGANIZATORA

- imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy,

- rodzaj i nazwę imprezy,

- informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy,

- informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy,

- wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy
lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw,

- podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

- szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia,

- program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między  poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw,

- plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy na terenie poszczególnych województw, obejmujący: listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby, pisemną instrukcję określającą zadania  służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją, rodzaj i ilość środków technicznych, tj. znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne, liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy, bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy, miejsce ich rozlokowania, rodzaje, zakres  i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy, oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie, rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego, organizację łączności bezprzewodowej między Policją a organizatorem imprezy w czasie trwania imprezy, sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania,

- zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw,

- pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy jeżeli impreza przeprowadzana jest na terenach leśnych.

V. Organizator imprezy zobowiązany jest kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w terminie co najmniej na 30 dni przed planowaną imprezą przesłać do właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy Komendanta Wojewódzkiego Policji w celu uzyskania opinii. W przypadku powiatu inowrocławskiego jest to:

                                               Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy

                                                        ul. Powstańców Wielkopolskich 7

                                                                   85-090 Bydgoszcz

Opinia komendanta wojewódzkiego Policji dotyczy oceny bezpieczeństwa, które organizator zobowiązany jest zapewnić osobom obecnym na imprezie. Wydaną opinię doręcza się organowi, który o nią wystąpił w terminie 14 dni od dnia wystąpienia.

VI. Niedopuszczalne jest zabezpieczenie imprezy na drodze bez zezwolenia, które jest obowiązany uzyskać organizator.

VII. Nie jest wymagane uzyskanie opinii i zezwolenia od organizatora procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

 

Powrót na górę strony