Informacja dla osób i instytucji organizujących imprezy masowe

Informacja dla osób i instytucji organizujących imprezy masowe

Data publikacji 18.09.2015
W celu przeprowadzenia imprezy masowej
organizator, nie później niż na 30 dni
przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:

1) występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej - organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej;

2) zwraca się między innymi do właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego Policji z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;

3) organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Rodzaj oraz wymogi formalne jakie powinna spełniać dokumentacja załączona do wniosku  o wydanie opinii określa szczegółowo rozdział 5 ustawy
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.  
 

 

Powrót na górę strony